De algemene voorwaarden van Gooische Hond dienen zorgvuldig gelezen te worden. En met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Gooische Hond. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de eigenaar van een hond en Gooische Hond, tenzij er nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de eigenaar van de hond als Gooische Hond.

 

Rechten en plichten van Gooische Hond en de eigenaar van de hond

 • Goosiche Hond zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen;

 • de eigenaar van de hond is verplicht het inschrijfformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen;

 • de eigenaar van de hond dient zelf een WA-verzekering te hebben, zij/hij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond;

 • de eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen kennelhoest en de jaarlijkse cocktailenting. En dient dit entingsbewijs te kunnen overleggen, de enting dient niet ouder dan een jaar te zijn en niet jonger dan een week; een kopie van het entingsbewijs dient te worden overlegd bij het inschrijfformulier en de eigenaar dient ieder jaar een nieuwe kopie te overhandigen aan Gooische Hond;

 • de eigenaar dient de hond preventief tegen vlooien, teken en wormen te behandelen;

 • de honden krijgen een naamplaatje met telefoonnummer van de Gooische Hond aan hun halsband tijdens hun verblijf; gelieve uw hond geen slipketting of prikhalsband om te doen;

 • de hond dient sociaal te zijn in de omgang met mens en andere honden;

 • een puppy van 10 weken kan worden ingeschreven en zal naar leeftijd behandeld worden, met betrekking tot de wandeltijden en rusttijden;

 • loopse teven kunnen niet bij ons verblijven; u dient altijd te melden dat uw hond loops is;

 • zieke honden kunt u niet brengen, zoals honden met een besmettelijke ziektes, zoals Giardia, kennelhoest en dergelijke;
 • indien de Gooische Hond uw hond haalt en/of brengt, zorgt de eigenaar van de hond dat hij op de afgesproken tijd de hond kan ophalen;

 • de eigenaar accepteert dat de hond (bij thuiskomst) eventueel vies of nat zou kunnen zijn en de Gooische Hond zal uiteraard de hond zoveel mogelijk schoonmaken;

 • de eigenaar machtigt de Gooische Hond om op kosten van de eigenaar van de hond, medische zorg te verschaffen, indien Gooische Hond dit nodig acht. Indien blijkt dat er een belangrijke medische ingreep noodzakelijk is, zal in overleg met de zorgverleners eerst contact met de eigenaar van de hond worden gezocht;

 • de eigenaar van de hond dient tijdens het verblijf bij Gooische Hond altijd telefonisch bereikbaar te zijn;

 • Gooische Hond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Mocht dit toch gebeuren, zal Gooische Hond vanzelfsprekend alles in het werk stellen om de hond terug te vinden.

 • Gooische Hond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie letsel en/of aandoeningen, welke de hond tijdens het verblijf bij Gooische Hond op zou kunnen lopen;

 • annuleren van dagopvang dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden;
 • annuleren van een vakantieverblijf van uw hond is mogelijk met dien verstande dat u het verblijf annuleert in de periode tot 6 weken vóór de begindatum van het vakantieverblijf van de hond, blijft U 30% van de het totale bedrag van het verblijf verschuldigd; bij annulering tot 3 weken 50% en vanaf 2 weken tot aan de begindatum van de verblijfperiode 100%.

 • de prijzen zijn weergegeven in euro’s en zijn inclusief 21% BTW;

 • betaling dient contant of binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekening NL28ABNA021.97.427 ten name van Gooische Hond te Eemnes. En indien de eigenaar van de hond niet tijdig annuleert zal het volledige bedrag van de dienst in rekening worden gebracht;

 • indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag en daarna wordt de vordering uit handen gegeven;

 • bij herhaaldelijke wanbetaling zal Gooische Hond de overeenkomst ontbinden;

 • de hond wordt op de afgesproken tijden opgehaald en gebracht door de eigenaar of door Gooische Hond;

 • Gooische Hond is niet aan te merken als bezitter van de hond;

 • Gooische Hond heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken;

 • Gooische Hond is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden bij de eigenaar van de hond verhaald. Gooische Hond is gevrijwaard van alle schade en kosten veroorzaakt door de hond van de eigenaar;

 • Gooische Hond is niet aansprakelijk voor schade/inbraak aan de woning/inboedel, wanneer er een sleutel van de woning van de eigenaar van de hond ter beschikking is gesteld om de hond op te halen bij de eigenaar;

 • Gooische Hond is niet aansprakelijk voor kosten die gemaakt worden voor alarmopvolging, politie opvolging en dergelijke, wanneer er een alarm in de woning van de eigenaar van de hond in- of uitgeschakeld dient te worden bij het ophalen of terugbrengen van de hond en dit alarm abusievelijk afgaat wanneer een van de medewerkers van de Gooische Hond dit alarm in- of uit schakelt;
 • Gooische Hond behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten voor de opvang/cursus bij onacceptabel gedrag van de hond;

 • Gooische Hond behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen;

 • Gooische Hond behoudt zich het recht voor honden te weigeren, indien de hond gedrag ontwikkelt, die de hond ongeschikt maakt voor opvang/cursus in groepsverband;

 • Gooische Hond heeft te allen tijde het recht tot opzegging van de overeenkomst;

 • Gooische Hond behoudt zich het recht voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie, feestdagen en dergelijke. Deze dagen worden minimaal 14 dagen van tevoren medegedeeld;

 • Gooische Hond is op nationale feestdagen gesloten en indien er bij uitzondering een hond wordt opgevangen geldt dubbel tarief;

 • indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijvoorbeeld calamiteten, ziekte, persoonlijke onmisbaarheid) Gooische Hond niet bij machte is om de opvangservice of cursus te verlenen, wordt de eigenaar hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet worden verhaald op Gooische Hond;

 • Gooische Hond behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden, de tarieven en prijsopgaven te veranderen. De eigenaar van de hond kan bij wijziging van de algemene voorwaarden, de tarieven en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie vestrekt in eerdere uitgegeven documenten.


 

Geschillen en toepasselijk recht

 • In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter;

 • Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing;

 • Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Gooische Hond hanteert de algemene voorwaarden van branchevereniging Dibevo.
U kunt de voorwaarden lezen door op de link hieronder te klikken.

https://dibevo.nl/files/uploads/docs/Dibevo-algemene-voorwaarden-dierenpensions.pdf